I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie korzystania z aplikacji Feeds.automated, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a.     „Aplikacja”aplikacja Feeds.automated stworzona, utrzymywana i udostępniana przez Dostawcę, służąca do tworzenia oraz usprawniania feedu produktowego oraz jego dodawania do platform reklamowych, udostępniana Użytkownikowi w modelu SaaS (software as a service) w Serwisie;

b.     „Dostawca” – Bluerank sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 306691, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 727-272-57-03, REGON 100525573;

c.      Feed – informacje ze źródeł wskazanych przez Użytkownika składające się na tzw. feed produktowy, czyli plik w formacie XML lub CSV, który może być skierowany do docelowych platform reklamowych;

  1. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczną zawierająca Umowę jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
  2. „Polityka prywatności” – dokument znajdujący się na stronie http://feedsautomated.com/polityka-prywatnosci dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę w Serwisie oraz w Aplikacji.

f.       „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

g.     „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem http://feedsautomated.com/ oraz jej podstrony;

h.     „Strony” – Dostawca i Użytkownik;

i.       „Umowa” – zawierana pomiędzy Stronami i zgodnie z Regulaminem umowa na korzystanie z Aplikacji;

j.       „Użytkownik”osoba, która zawarła Umowę; postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do przyszłego Użytkownika;

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

1.      Regulamin określa zasady świadczenia przez Dostawcę na rzecz Użytkowników następujących usług drogą elektroniczną:

a.      udostępnienia możliwości korzystania z Aplikacji w modelu SaaS (software as a service);

b.      zapewnia w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Dostawcy zasobów na przechowywanie danych Użytkownika w postaci Feedu.

c.      korzystania z funkcji dostępnych w Aplikacji, a zwłaszcza: dodawania nowego Feedu, jego aktualizacji w oparciu o przypisane źródła danych, dodawania komentarzy do Feedu, pobierania Feedu i kierowania go do wybranych platform reklamowych, prezentacji danych technicznych Feedu, jak i zgłaszania poprawek do Feedu.

2.      Z uwagi na swój charakter powyższe usługi są świadczone przez Dostawcę jedynie na rzecz osób, które zawierają Umowę nie jako konsumenci w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konsumenci nie mogą zawrzeć Umowy, ani założyć konta w Serwisie.

 

§ 3

1.      Korzystać z Serwisu oraz Aplikacji można za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputer) z:

a.      dostępem do sieci Internet,

b.      zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome, Safari, Opera, Edge lub Mozilla Firefox,

  1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Aplikacji wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

§ 4

1.      Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne, dane osobowe, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje.

2.      Zabronione jest także podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Serwisu, Aplikacji, lub stworzeniem zagrożenia dla stabilności ich działania.

 

 

III. Rejestracja

 

§ 5

1.      W celu uzyskania dostępu do Aplikacji konieczne jest założenie konta w Serwisie. Po jego założeniu możliwe jest zawarcie Umowy w sposób określony w § 6 Regulaminu.

2.      W celu założenia konta w Serwisie, Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Zarejestruj się” i wypełnić znajdujący się tam formularz rejestracyjny. Formularz ten wraz treścią Regulaminu, stanowi skierowaną do przyszłego Użytkownika ofertę Dostawcy zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.

3.      Po wypełnieniu pierwszej części tego formularza należy kliknąć przycisk „Wyślij link aktywacyjny”. Następnie na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link, którego kliknięcie pozwoli na kontynuowanie wypełniania formularza rejestracyjnego i podatnie pozostałych danych, w tym NIP-u. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik klikając przycisk „Ukończ rejestrację” kończy ten proces, co skutkuje przyjęciem oferty Dostawcy opisanej w postanowieniu ustępu drugiego powyżej i założeniem konta w Serwisie.

4.      Po założeniu konta w Serwisie Użytkownik nie może jeszcze korzystać z funkcjonalności Aplikacji. W tym celu konieczne jest zawarcie Umowy na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

5.      Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania do konta w Serwisie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

6.      Jeżeli Użytkownik jest PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie konta w Serwisie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 5 ust. 3 Regulaminu.

7.      Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.      Postanowienia § 7 ust. 2-6 stosuje się̨ odpowiednio.

 

§ 6

1.      W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien skontaktować się z Dostawcą, który może:

a.      skierować Użytkownika do odpowiedniego formularza, gdzie będzie podana cena za korzystanie z Aplikacji oraz okres rozliczeniowy; taki formularz będzie stanowił ofertę skierowaną przez Dostawcę do Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy; wypełnienie formularza przez Użytkownika i kliknięcie przycisku kończącego ten proces stanowi przyjęcie oferty Dostawcy i skutkuje zawarciem Umowy;

b.      przedstawić ofertę zawarcia Umowy, z podaniem ceny za korzystanie z Aplikacji oraz okresu rozliczeniowego drogą e-mailową lub z wykorzystaniem innego rozwiązania umożliwiającego transmisję danych np. platformy do zawierania umów; przyjęcie takiej oferty przez Użytkownika będzie powodowało zawarcie Umowy.

2.      Dostawca może udostępnić w Aplikacji osobną funkcjonalność służącą do zawarcia Umowy bezpośrednio po zalogowaniu się do konta w Serwisie. W takim przypadku informacja obejmująca cenę za korzystanie z Aplikacji oraz okres rozliczeniowy będzie stanowiła ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Dostawcę do Użytkownika. Kliknięcie odpowiedniego przycisku przez Użytkownika będzie stanowiło przyjęcie tej oferty oraz skutkowało zawarciem Umowy.

3.      W przypadku PB jednoosobowego dostęp do funkcjonalności Aplikacji zostanie uruchomiony po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że PB jednoosobowy zgłosi wyraźne żądanie wcześniejszego uruchomienia dostępu do funkcjonalności Aplikacji. Jeżeli następnie PB jednoosobowy odstąpi od Umowy będzie zobowiązany do zapłaty za dostęp do tych funkcjonalności w okresie do dnia odstąpienia od Umowy.

4.      Jeżeli nic innego nie wynika z oferty zawarcia Umowy obejmuje ona okres rozliczeniowy wynoszący jeden miesiąc.

 

§ 7

1.      Jeżeli Użytkownik jest PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, PB jednoosobowy powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego w piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu).

3.      PB jednoosobowy może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby PB jednoosobowy wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      Jeżeli PB jednoosobowy zgłosi wyraźne żądanie wcześniejszego uruchomienia dostępu do funkcjonalności Aplikacji, niż po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, wówczas w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem, będzie zobowiązany do zapłaty za dostęp do tych funkcjonalności w okresie do dnia odstąpienia od Umowy.

6.      W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca zwraca PB jednoosobowemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia PB jednoosobowego o odstąpieniu od umowy. Dostawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez PB jednoosobowego w pierwotnej transakcji, chyba że PB jednoosobowy wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku PB jednoosobowy nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

 

IV. Płatności

 

§ 8

Dostawca umożliwia zapłatę ceny za korzystanie z Aplikacji w formie przelewu bankowego. Dostawca ma możliwość wprowadzania dodatkowych metod płatności.

 

§ 9

Płatność za okres rozliczeniowy następuje z góry w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia danego okresu rozliczeniowego.

 

 

V. Aplikacja

 

§ 10

Z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 3 Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Aplikacji po zawarciu Umowy.

 

§ 11

Zakazane jest udostępnianie swoich danych do logowania jakimkolwiek osobom trzecim. Zakazane jest również podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do obchodzenia warunków określonych w wybranym przez Użytkownika wariancie abonamentowym.

 

§ 12

W przypadku zauważenia błędów w Serwisie, Użytkownik powinien zgłosić Dostawcy ich wystąpienie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bugs@feedsautomated.com

 

§ 13

1.      Dostawca zapewnia dostępność Serwisu oraz Aplikacji na poziomie 95 % czasu w każdym roku kalendarzowym, licząc od 1 stycznia danego roku. Przy czym, w roku, w którym Aplikacja zostanie uruchomiona 95 % czasu liczy się w okresie od dnia uruchomienia Aplikacji do końca roku, w którym została ona uruchomiona.

2.      W przypadku, gdy aktualizacja lub usunięcie błędu Serwisu lub Aplikacji, lub ich konserwacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Aplikacji lub zawieszenia jej działania na czas dłuższy niż 30 minut, wówczas Dostawca poinformuje o tym Użytkownika z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową lub zamieszczona w Serwisie.

3.      W innych przypadkach, a zwłaszcza gdy ograniczenie możliwości korzystania z Aplikacji lub zawieszenie jej działania będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku ataków hackerskich lub wystąpienia innych zagrożeń, Dostawca poinformuje Użytkownika o takim ograniczeniu lub zawieszeniu, o ile będzie to w danych okolicznościach możliwe.

 

§ 14

1.      Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Dostawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności w następujących przypadkach:

a.      spowodowania lub możliwości spowodowania przez zachowania Użytkownika, lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego konta: przeciążenia serwera, lub przeciążenia innych elementów infrastruktury Dostawcy,

b.      wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego konta,

c.      wystąpienia uzasadnionego podejrzenia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób naruszający postanowienie § 11 Regulaminu.

Zablokowanie dostępu do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności następuje na czas niezbędny do wyeliminowania ryzyka wystąpienia zdarzeń opisanych powyżej, a w przypadku opisanym w literze c powyżej, do czasu wyjaśnienia sytuacji.

2.      Dostawca będzie korzystać z uprawnień przewidzianych w postanowieniach lit. a oraz b ustępu powyższego jedynie w sytuacjach, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań dla uniknięcia opisanych powyżej sytuacji lub natychmiastowe działania mogą zapobiec ryzyku wystąpienia szkód po stronie Dostawcy lub innych Użytkowników. W innych przypadkach Dostawca wezwie najpierw Użytkownika do zaniechania zachowań, które mogą prowadzić do zdarzeń opisanych w postanowieniu ustępu powyższego i wyznaczy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 3 dni, a z powyższego uprawnienia skorzysta po bezskutecznym upływie tego terminu.

3.      W przypadkach zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji na podstawie niniejszego paragrafu, Użytkownikowi nie przysługuje, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, żadne odszkodowanie. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczy PB jednoosobowych, w których przypadku stosuje się § 15 Regulaminu.

 

 

VI. Zasady odpowiedzialności

 

§ 15

1.      Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu trzeciego, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia uiszczanego przez Użytkownika w ramach wybranego przez niego wariantu abonamentowego i nie obejmuje utraconych korzyści. Jeżeli Użytkownik wybrał inny niż miesiąc okres rozliczeniowy, wówczas kwota wynagrodzenia za ten okres jest dzielona przez liczbę miesięcy, przez które trwa ten okres. Tak obliczona kwota pomnożona przez dwanaście określa górną granicę kwotowej odpowiedzialności Dostawcy.

2.      W odniesieniu do PB jednoosobowego odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia uiszczanego przez Użytkownika w ramach wybranego przez niego wariantu abonamentowego. Postanowienie zdania drugiego i trzeciego ustępu pierwszego stosuje się.

3.      Opisane powyżej ograniczenia odpowiedzialności obejmują również inne podstawy odpowiedzialności Dostawcy wobec Użytkownika, a w szczególności odpowiedzialność deliktową.

4.      Regulacja dotycząca zakresu odpowiedzialności Dostawcy, w tym względem PB jednoosobowych jest związana z oferowaniem cen za korzystanie z Aplikacji na atrakcyjnym poziomie. Zakres odpowiedzialności Dostawcy jest bowiem jednym z istotnych elementów wpływających na wysokość tych cen. Z tego względu Regulamin przewiduje powyższe ograniczenia odpowiedzialności, bez nich ceny musiałyby być znacząco wyższe.

 

 

VII. Czas trwania Umowy

 

§ 16

1.    Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Wyjątkiem od tego są Umowy zawarte na podstawie ofert na czas oznaczony. W takich przypadkach Umowy po upływie tego okresu przekształcają się w zawarte na czas nieokreślony i mogą być wypowiedziane na zasadach określonych w postanowieniu zdania pierwszego niniejszego paragrafu.

2.    Dostawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a.      choćby jednokrotnego naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z następujących postanowień Regulaminu: § 4 lub § 11,

b.      przekraczającego 14 dni opóźnienia w dokonaniu zapłaty ceny za korzystanie z Aplikacji.

 

§ 17

Wraz z rozwiązaniem Umowy usuwane jest konto Użytkownika w Serwisie oraz wszystkie dodane do Aplikacji dane.

 

 

VIII. Zmiany Regulaminu

 

§ 18

1.      Dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Prawo to istnieje, gdy zaistnieje jedna z następujących przyczyn:

a.      Dostawca wprowadzi nowe usługi związanych z Serwisem lub Aplikacją,

b.      nastąpi zmiana sposobów płatności,

c.      nastąpi zmiana sposobu zawierania Umowy lub zakładania konta w Serwisie,

d.      wprowadzone będą nowe zasady bezpieczeństwa,

e.      zmiany będą konieczne z uwagi na modyfikację przepisów prawa, która wpływać będzie na treść Regulaminu.

2.      W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Dostawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3.      Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiadającego długością okresowi pozostałemu do zakończenia opłaconego przez Użytkownika okresu rozliczeniowego. W takim przypadku do upływu okresu wypowiedzenia stosowany będzie względem tego Użytkownika Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 

 

IX. Reklamacje

 

§ 19

1.      Wszelkie reklamacje należy składać do Dostawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy feeds.reklamacje@bluerank.com lub pocztą bezpośrednio na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

2.      W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę.

3.      Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 

X. Powierzenie przetwarzania

 

§ 20

1.     W celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem tj. dodania osób uprawnionych do dostępu do Aplikacji w ramach Umowy, Użytkownik powierza Dostawy przetwarzanie informacji o tych osobach w postaci ich: imion, nazwisk oraz adresów e-mai. Z kolei z uwagi na to, że do realizacji usługi może być wymagany dostęp do zewnętrznych źródeł danych, takich jak narzędzie Google Analytics, a w nim mogą pojawić się dane osobowe: identyfikatory internetowe, numery IP urządzeń końcowych, identyfikatory i dane transakcji, Użytkownik również powierza ich przetwarzanie Dostawcy. Powyższe informacje zwane są dalej łącznie „Danymi osobowymi”. Powierzenie obejmuje następujący zakres czynności przetwarzania, do których wykonywania uprawniony jest Dostawca: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie.

2.     Dostawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

3.     Dostawca zobowiązany jest do:

a.      podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;

b.     prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;

c.      współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;

d.     dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;

e.     zapewnienia by:

i.     dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Dostawcę;

ii.    osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

4.     Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

a.      jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;

b.     stwierdzonym przez Dostawcę naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:

i.     charakteru naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;

ii.    możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;

iii.   środków zastosowanych lub proponowanych przez Dostawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

c.      zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.

5.     Dostawca zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:

a.      udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;

b.     udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;

c.      umożliwianie, w uzasadnionych przypadkach:

i.     wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;

ii.    dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;

iii.   przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.

Obowiązek ten dotyczy także wspierania Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Użytkownika, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw. 

6.     Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Dostawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej Podprocesorem, w celu wykonywania w imieniu Dostawcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.

7.     Dostawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:

a.      imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;

b.     określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Dostawca będzie korzystać z usług Podprocesora.

8.     Dostawca korzysta aktualnie z następujących Podprocesorów:

a.      Google Ireland Ltd.;

Użytkownik akceptuje powyższe podmioty jako Podprocesorów.

9.     Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania na własny koszt audytu Dostawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Dostawcę ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Osoby biorące udział w audycie są zobowiązane do podpisania umowy poufności z Dostawcą przed przystąpieniem do audytu. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Dostawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 14 dni od dnia ich przekazania Dostawcy. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy.

10.  Dane osobowe są powierzone Dostawcy na czas trwania Umowy. Po upływie tego czasu Dostawca usunie Dane osobowe.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 21

1.      Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy. W przypadku PB jednoosobowego będzie to sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych.

2.      Jeżeli Użytkownik ma swoją siedzibę lub miejsce pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, wówczas Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich, a właściwość sądu określana jest zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego.

 

§ 22

Użytkownik nie może dokonać zapłaty wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia na rzecz Dostawcy poprzez potrącenie wierzytelności przysługującej Użytkownikowi wobec Dostawcy, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę na piśmie. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się do PB jednoosobowego.

 

§ 23

Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Dostawcę w rozliczeniach na podstawie Umowy faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy.

 

§ 24

Regulamin znajduje się na stronie: http://feedsautomated.com/regulamin oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.